مؤلف(ها): علی داوری، رضا منوچهری راد، سهراب رحمانی، علی قوامی سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۵ محل ارائه:...